Blog

Veranderende rollen door de Wet kwaliteitsborging
Terug naar overzicht
wet en regelgeving

Veranderende rollen door de Wet kwaliteitsborging

Rollen binnen gemeenten veranderen als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingaat. Dat staat vast. Hebben gemeenten ook minder werk in de vergunningverlening en toezichthouding? Dat is nog maar de vraag. Onze professionals leggen uit wat deze wetsverandering betekent voor adviseurs, vergunningverleners, technische toetsers en toezichthouders. Hoe veranderen deze rollen?

Pssst, wist je dat jij bij koen een opleiding tot casemanager omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet kan volgen? 

Meer met minder

“De vergunningverlening wordt makkelijker en eenvoudiger, aldus de wetgever. Daardoor ontstaat binnen de gemeente meer ruimte. In theorie dan. Het risico is dat de gemeente pas op de plaats maakt, zodat er minder ambtenaren overblijven om het werk te doen,” schetst Jeroen Hoevenaars, adviseur Wabo en bouwregelgeving bij koen. “Het werk ziet er iets anders uit, maar ik verwacht dat de veranderende rollen niet leiden tot minder personeelsbehoefte.”

Het artikel gaat hieronder verder.

Veranderende rol van casemanagers

De vergunningverlening blijft bij de gemeente, alleen zit er straks een kant-en-klaar certificaat bij de aanvraagdocumenten inbegrepen. Een verklaring dat de technische toets voldoet aan de regelgeving. Als gemeente moet je initiatieven blijven toetsen aan het Omgevingsplan, de welstand en de gemeentelijke verordeningen.

“Als vergunningverlener en bouwplantoetser worden wij de casemanager,” vertelt John Kootkar, projectleider en adviseur fysieke leefomgeving bij koen. “Een initiatief komt binnen, wij leggen de kansen en risico’s uit binnen de regels. We zetten deelzaken uit bij bijvoorbeeld ecologen, planologen, economen, specialisten in recreatie en toerisme. Vervolgens vertalen wij alle deeladviezen door naar één advies voor het college. Onze rol verandert van toetser naar adviseur, procesbegeleider en regisseur.”

Het werk van casemanagers wordt onder de Omgevingswet eerder meer dan minder. Je adviseert de initiatiefnemer vanaf het begin, schakelt de nodige specialisten in (intern en extern) en begeleidt burgerparticipatie. Daarnaast adviseer je het college. De bouwkundige toetsing vervalt. De rol van de casemanager vraagt zodoende om andere competenties dan de plantoetser momenteel kent. Deze rol is meer technisch georiënteerd dan regisserend.

Het artikel gaat hieronder verder.

Veranderende rol van technische specialisten

En de technische specialisten dan, de toetsers en de handhavers? Blijft er nog werk voor hun over? Ja en nee. De gemeente blijft het bevoegd gezag. Daarom zal ze ook steekproeven willen doen om te controleren dat private bedrijven geen loopje nemen met de regels.

“De preventieve toets valt dan misschien weg bij de gemeente,” legt John uit. “Maar de repressieve toets blijft gewoon. De technische specialisten bij de gemeente gaan meer naar buiten verwacht ik. Zij controleren de oplevering, doen steekproeven, breiden de toezichthouding op grote projecten uit. Ze worden meer gezien op de bouw. Vooral ook tussentijds, zodat ze kunnen controleren dat onzichtbare delen voldoen aan de regelgeving.”

Het is de bedoeling dat de gemeente vinger in de pap houdt bij grote projecten (risicogevolgklasse 3). Bij bijvoorbeeld de bouw van ziekenhuizen en stations moet de toetsing en toezichthouding geïntensiveerd worden. Van een zeven naar minimaal een negen. Dat zal ook de nodige capaciteit kosten. Van minder werk lijkt dus zeker geen sprake.

Daarnaast kunnen toetsers en handhavers zich ook omscholen tot casemanager omgevingsvergunningen. koen heeft daarvoor een uitgebreide opleiding neergezet die je kosteloos kan volgen als je bij koen werkt.

wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor jou en jouw gemeente?

Met welke veranderingen krijg je te maken in het ruimtelijk domein en hoe ga je daarmee om? Daarover sparren we graag met jou. Bel of mail Robert Pachen voor een vrijblijvend gesprek via 06-83 25 36 05 / r.pachen@koen.com.

meer ontdekken