icon-arrow-left blog

de Omgevingswet. Wat is het.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking, maar wat is het en wat betekent de Omgevingswet voor jou? Nederland kent door een lange traditie van wetgeving tientallen wetten en regels waarin de inrichting en bescherming van de fysieke leefomgeving is vastgelegd. In de Omgevingswet worden al deze wetten en regels gebundeld in één wet, 4 AMVB’s en 1 regeling.

Door de invoering van de Omgevingswet krijgen we een minder complex stelsel van regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken, recreëren en transport. Dit maakt de Omgevingswet belangrijk ook met het oog op vraagstukken zoals klimaatverandering en de overgang naar een circulaire economie.

“De Omgevingswet gaat ervoor zorgen dat de dienstverlening richting burgers en ondernemers verbeterd kan worden. Je kunt veel beter aansluiten op hun wensen, gedachten en ideeën”.

Veranderingen voor burgers

Er verandert veel door de invoering van de Omgevingswet, ook voor burgers. Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers krijgen meer ruimte om mee te denken en te beslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving.

In de Omgevingsvisie beschrijft de gemeente hoe zij de leefomgeving wil inrichten, ontwikkelen en beschermen. Waar worden woningen gebouwd? Hoe geeft de gemeente ondernemers de ruimte? Welke normen gelden er op bijvoorbeeld het gebied van geluid of trilling? Welke regels hanteren we op het gebied van milieu, natuurbeheer of recreatie? Waar komen wegen, sloten, scholen of bijvoorbeeld hoogspanningsmasten?

Alle keuzes die de gemeente in de Omgevingsvisie maakt, worden uitgewerkt in Omgevingsplannen. Burgers, ondernemers en initiatiefnemers kunnen plannen indienen bij de gemeente. De betrokken partijen kijken samen hoe ze deze plannen mogelijk kunnen maken. Wat kan en mag wel? Of juist niet? Past dit plan in de Omgevingsvisie?

Alle informatie op één plek: het Omgevingsloket

Alle informatie van overheden, burgers en ondernemers komt online beschikbaar op één plek: het Omgevingsloket. Daar vind je alle plannen, beslissingen en vergunningen van het Rijk, provincie, de gemeente en de waterschappen.

Dat betekent dat systemen aan elkaar gekoppeld moeten worden en dat informatie en plannen die worden aangeleverd, opgebouwd moeten zijn volgens bepaalde standaarden. Alle plannen moeten voorzien zijn van gegevens over hun werkingsgebied. Waar mogelijk moeten de plannen worden vertaald naar toepasbare regels.

Vergunningverleners krijgen gemakkelijker toegang tot informatie die van belang is voor het afhandelen van aanvragen. Een betere toetsing en begeleiding van de initiatiefnemers wordt hierdoor mogelijk. Gemeenteambtenaren kunnen dankzij het Omgevingsloket burgers en ondernemers sneller helpen doordat zij beter meedenken en beter doorverwijzen.

 

de Omgevingswet: Veranderingen voor gemeentes

Er verandert dankzij de Omgevingswet veel voor gemeentes. Naast een organisatorisch en juridisch vraagstuk betekent de invoering van de Omgevingswet een grote digitaliseringsslag. In de Omgevingsvisie komt een brede, veelomvattende visie van de gemeente op de leefomgeving samen. Alle partijen krijgen een stem door te kijken naar trends en ontwikkelingen en te denken in scenario’s.

Door de bundeling van alle informatie via het Omgevingsloket verandert er veel: gemeentelijke kokers worden doorbroken. Van gemeenteambtenaren en bestuurders wordt verwacht dat zij een meer faciliterende houding aannemen. Zij moeten niet alleen toetsen of iets past in een bestemmingsplan, maar ook meedenken met initiatiefnemers hoe zij een plan kunnen realiseren. Samen kijken hoe plannen wel gerealiseerd kunnen worden. De Omgevingswet vraagt van gemeentes een verandering in de manier van samenwerken.

De Omgevingswet: Veranderingen in jouw functie en baan

Ben jij al klaar voor de baan en functie veranderingen die de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt? Weet jij al hoe jouw functie op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw of juridische zaken verandert? Bij koen krijg jij zekerheid. Alle professionals die bij ons in dienst zijn, krijgen de 3-daagse training “Vergunningverlening onder de Omgevingswet” aangeboden. Na het volgen van deze cursus weet jij de achtergronden en uitgangspunten van de Omgevingswet en weet je wat er voor vergunningverleners gaat veranderen.

Lees snel verder en kom erachter hoe koen jou zekerheid geeft. Bij koen vertellen we je graag meer over wat de Omgevingswet is en voor jou betekent.