icon-arrow-left blog

koen participeert in de Omgevingswet.

De Omgevingswet gaat eind 2022/begin 2023 in werking en staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten.

omgevingsvisie

De Omgevingswet schrijft voor dat de gemeente handelt naar een Omgevingsvisie die zij zelf opstelt. In de Omgevingsvisie beschrijft de gemeente hoe zij de leefomgeving wil inrichten, ontwikkelen en beschermen.

samenwerking met burgers

Alle keuzes die de gemeente in de Omgevingsvisie maakt, worden uitgewerkt in Omgevingsplannen. Burgers, ondernemers en initiatiefnemers kunnen plannen indienen bij de gemeente. De betrokken partijen kijken samen hoe ze deze plannen mogelijk kunnen maken. Hier zijn in de Omgevingswet ook bepaalde regels voor opgesteld. Zo moet de overheid kunnen aantonen wie ze betrokken hebben bij de Omgevingsplannen, wat de uitkomst is en hoe ze hier invulling aan hebben gegeven.

Heb je zelf een plan of idee als burger? Dan dien je dit eerst zelf te bespreken met jouw buren en omgeving. Dit komt ook terug in de aanvraag van een vergunning. Wat heeft de aanvrager gedaan en wat is de uitkomst? Dat vraagt andere competenties en een nieuw soort denken. Burgerparticipatie is hier het gouden middel voor om de Omgevingswet echt tot z’n recht laten komen.

de participatiewijzer

Wil jij je alvast verdiepen? Bekijk dan de ParticipatieWijzer. Dit is een digitaal afwegingskader voor burgerparticipatie. De ParticipatieWijzer helpt gemeenten een gesprek te voeren en keuzes te maken over burgerparticipatie.

De ParticipatieWijzer gaat in op de vraag waarom je als gemeente voor bepaalde participatiemethoden zou kiezen en hoe je kunt omgaan met initiatieven van burgers. Het geeft inzicht in de manier hoe de participatiemethode bijdraagt aan een goed bestuur. Door het kiezen van diverse participatiemethoden, kunnen voor- en nadelen van bepaalde mogelijkheden tegen elkaar op worden gewogen.

kennis en kunde over de omgevingswet bij koen

Slimmeriken van koen kunnen sinds 2020 opleidingen volgen over de Omgevingswet. Dit om hun kennis en kunde optimaal in te kunnen zetten, wanneer de Omgevingswet straks in werking gaat. Met het nieuwe jaar voor de deur, gaat koen een vervolg en verdieping geven op deze opleiding. Het onderwerp burgerparticipatie in de Omgevingswet staat daarin centraal. Dit omdat het een van de belangrijkste pijlers is.

opleiding omgevingswet 2022

Ook in 2022 loopt koen voorop met kennis en kunde. Door een opleiding te faciliteren, zorgen we ervoor dat slimmeriken van koen niet alleen de inhoudelijke kennis van de omgevingswet hebben, maar ook de juiste werk- en denkwijze. Dit met als doel om samen gemeenten verder te helpen met onder andere een burgerparticipatieplan.