wet private kwaliteitsborging rollen
Blog
Veranderende rollen door de Wet Private Kwaliteitsborging
Terug naar overzicht
wet en regelgeving

Veranderende rollen door de Wet Private Kwaliteitsborging

Rollen binnen gemeenten veranderen als de Wet Private Kwaliteitsborging ingaat. Dat staat vast. Hebben gemeenten ook minder werk in de vergunningverlening en toezichthouding? Dat is nog maar de vraag. Onze slimmeriken leggen uit wat deze wetsverandering betekent voor adviseurs, vergunningverleners, technische toetsers en toezichthouders. Hoe veranderen deze rollen?

“De vergunningverlening wordt makkelijker en eenvoudiger, aldus de wetgever. Daardoor ontstaat binnen de gemeente meer ruimte. In theorie dan. Het risico is dat de gemeente pas op de plaats maakt, zodat er minder ambtenaren overblijven om het werk te doen,” schetst Jeroen Hoevenaars, adviseur Wabo en bouwregelgeving bij koen. “Het werk ziet er iets anders uit, maar ik verwacht dat de veranderende rollen niet leiden tot minder personeelsbehoefte.”

Het artikel gaat hieronder verder.

Veranderende rol van casemanagers

De vergunningverlening blijft bij de gemeente, alleen zit er straks een kant-en-klaar certificaat bij de aanvraagdocumenten inbegrepen. Een verklaring dat de technische toets voldoet aan de regelgeving. Als gemeente moet je initiatieven blijven toetsen aan het Omgevingsplan, de welstand en de gemeentelijke verordeningen.

“Als vergunningverlener of adviseur zijn wij de casemanager,” vertelt John Kootkar, projectleider en adviseur fysieke leefomgeving bij koen. “Een initiatief komt binnen, wij leggen de kansen en risico’s uit binnen de regels. We zetten deelzaken uit bij bijvoorbeeld ecologen, planologen, economen, specialisten in recreatie en toerisme. Vervolgens vertalen wij alle deeladviezen door naar één advies voor het college. Onze rol verandert nauwelijks, behalve dat er een schakel wegvalt.”

Het werk van casemanagers wordt door de gewenste burgerparticipatie onder de Omgevingswet eerder meer dan minder. De overige werkzaamheden blijven in grote lijnen hetzelfde: je schakelt de nodige specialisten in, intern maar ook extern. Daarnaast adviseer je het college en wijs je de initiatiefnemers op alle zaken waar ze aan moeten voldoen. Je controleert alleen geen technische tekeningen meer.

Het artikel gaat hieronder verder.

Veranderende rol van technische specialisten

En de technische specialisten dan, de toetsers en de handhavers? De gemeente blijft het bevoegd gezag. Daarom zal ze ook steekproeven willen doen om te controleren dat private bedrijven geen loopje nemen met de regels.

“De preventieve toets valt dan misschien weg bij de gemeente,” legt John uit. “Maar de repressieve toets blijft gewoon. De technische specialisten bij de gemeente gaan meer naar buiten verwacht ik. Zij controleren de oplevering, doen steekproeven, breiden de toezichthouding op grote projecten uit. Ze worden meer gezien op de bouw. Vooral ook tussentijds, zodat ze kunnen controleren dat onzichtbare delen voldoen aan de regelgeving.”

Het is de bedoeling dat de gemeente vinger in de pap houdt bij grote projecten (risicogevolgklasse 3). Bij bijvoorbeeld de bouw van ziekenhuizen en stations moet de toetsing en toezichthouding geïntensiveerd worden. Van een zeven naar minimaal een negen. Dat zal ook de nodige capaciteit kosten. Daarnaast kunnen technische specialisten zich ook meer gaan focussen op casemanagement of beleidsontwikkeling. Van minder werk lijkt dus zeker geen sprake.

wat betekent de Wet Private Kwaliteitsborging voor jou en jouw gemeente?

Met welke veranderingen krijg je te maken in het ruimtelijk domein en hoe ga je daarmee om? Daarover sparren we graag met jou. Bel of mail Robert Pachen voor een vrijblijvend gesprek via 06-83 25 36 05 / r.pachen@koen.com.

meer ontdekken